ถาม - ตอบ

1. คำถาม : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีอะไรบ้าง

คำตอบ : เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

2. คำถาม : สมัครสอบได้คนละกี่ระดับ และกี่ศูนย์สอบ

คำตอบ : สมัครได้คนละ 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้ 1 ศูนย์สอบ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

3. คำถาม : หากสมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563 แบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถสมัครสอบแบบ Paper & Pencil ได้อีกหรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้ ผู้สมัครสอบต้องเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

4. คำถาม : กรณีที่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จะทำอย่างไร

คำตอบ : ในช่วงวันแรกของการรับสมัครสอบ อาจมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้อาจเข้าเว็บไซต์ได้ช้า ขอให้หลีกเลี่ยงการสมัครในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ต้องสมัครสอบก่อนวันปิดรับสมัคร

5. คำถาม : กรณีที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครได้ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบว่าท่านได้กรอก ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้

6. คำถาม : : หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว สมัครสอบได้อีกหรือไม่

คำตอบ : 1. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้
2. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่า สามารถสมัครสอบได้

7. คำถาม : ผลการสอบถือเป็นโมฆะเกิดจากสาเหตุอะไร

คำตอบ : 1. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกัน เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
2. ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563
3. ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบ

8. คำถาม :หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาที่กำหนด จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ : ให้ผู้สมัครยื่นคำร้อง พร้อมส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือ เอกสารอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”

9. คำถาม : กรณีที่กรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินได้ จะทำอย่างไร

คำตอบ : 1. ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) เท่านั้น 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ pdf ดังนั้น ต้องติดตั้งโปรแกรม สำหรับ เปิดไฟล์ pdf เช่น โปรแกรม Acrobat reader หรือ โปรแกรม Foxit Reader จึงจะสามารถเปิดไฟล์แบบฟอร์มการชำระเงินได้

10. คำถาม : กรณีที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขระดับวุฒิการศึกษา หรือศูนย์สอบในภายหลัง จะทำได้หรือไม่

คำตอบ : 1. หากชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้
2. หากยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข 02-5471908 เพื่อยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนวันปิดรับสมัคร

11. คำถาม : การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมีช่องทางใดบ้าง

คำตอบ :: ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเลือกจาก 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. ชำระผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ เลือก “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 22.00 น. ของวัน ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด)
3. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 22.00 น. ของวัน ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด)

12. คำถาม : กรณีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะการสมัครสอบหรือไม่

คำตอบ : จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ให้ผู้สมัครสอบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

13. คำถาม : เมื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ : 1. ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของท่านว่าถูกต้องหรือไม่
2. หากใบเสร็จรับเงินถูกต้อง แต่ท่านยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อสำนักงาน ก.พ. ที่หมายเลข 02-5471908 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

14. คำถาม : กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ผู้สมัครสอบใช้ชื่อเดิม นามสกุลเดิม ที่ใช้ในการสมัครสอบในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดย หัวหน้าห้องสอบ/เจ้าหน้าที่คุมสอบจะตรวจสอบข้อมูลของท่านจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน

15. คำถาม : ยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ แล้ว จะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษอีกหรือไม่

คำตอบ : ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบให้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด

16. คำถาม :ผู้สมัครสอบยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ ได้เมื่อไหร่ และวิธีใด

คำตอบ : ท่านสามารถยื่นผลการทดสอบฯ ดังกล่าว ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2563 ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยจัดส่งไปที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)